หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |


รับชมย้อนหลัง "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558 (Regional Research Expo 2015)"

วันที่ 26 มีนาคม 2558 (ห้อง Convention Hall)
วันที่ รายละเอียด รับชมผ่านช่องทาง
VidyoReplay YouTube
เวลา 09.30 – 11.00 น.
 • ชมการแสดงพิธีเปิดงาน ชุดปักษ์ใต้
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา) กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดสงขลา
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) กล่าวต้อนรับในนามเจ้าภาพร่วมจัดงาน
 • เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ) กล่าวรายงาน
 • รองนายกรัฐมนตรี (ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์) ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
 • พิธีเปิดงาน
 • รองนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษ “นโยบายรัฐบาลกับการวิจัย”
  และมอบโล่แก่หน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานและหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดงานฯ
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) มอบของที่ระลึก
 • คลิกรับชม คลิกรับชม
  เวลา 11.00 – 12.50 น.
 • นำเสนองานวิจัย ด้านสุขภาพ เรื่อง ทรูสลิม: ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติลดไขมันของสารสกัด
  ชาเขียวและส้มแขก และครีมบำรุงผิวของสารสกัดทานาคาและน้ำมันรำข้าว
 • การแสดงชุด “หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา”
 • บรรยายในหัวข้อ "การสร้างนวัตกรรมในองค์กร" โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • คลิกรับชม#1
  คลิกรับชม#2
  คลิกรับชม
  เวลา 13.15 – 14.45 น.
 • เสวนาพิเศษ “วิจัยสร้างความรู้ สู่การถ่ายทอด”
 • คลิกรับชม คลิกรับชม
  เวลา 14.45 – 16.00 น.
 • การแสดง Science Magic Show
 • นำเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาชุมชนภาคใต้ โดยกิจกรรมการเลี้ยงโคในสวนปาล์ม
  สู่เนื้อคุณภาพในแบรนโคขุน ศรีวิชัย”
 • นำเสนองานวิจัย ด้านอาหาร เรื่อง “ชุดทดสอบสังกะสีในดินเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว”
 • นำเสนองานวิจัย ด้านอาหาร เรื่อง “ไอศกรีมโพรไบโอติกนมแพะ และไขมันต่ำรสฟักข้าวสตอเบอรี่”
 • คลิกรับชม คลิกรับชม
  วันที่ 27 มีนาคม 2558 (ห้อง Convention Hall)
  เวลา 10.00 – 12.00 น.
 • บรรยายในหัวข้อ "การแนะนำโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค"
 • การแสดงศิลปะพื้นบ้านมโนราห์
 • งานวิจัย ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “การสร้างกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าจากมอเตอร์เหลือทิ้ง
  โครงสร้างเสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรง”
 • นำเสนองานวิจัย ด้านปาล์มน้ำมัน เรื่อง “ปาล์มน้ำมัน"พันธุ์ทรัพย์ ม.อ.1"
 • การแสดงชุด “ส่งบุญ”
 • นำเสนองานวิจัย เรื่อง “โครงการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  กับภาคประชาสังคมเพื่อรับมือกับปัญหาน้ำท่วมของเมืองหาดใหญ่ : หาดใหญ่โมเดล”
 • การแสดงชุด กีปัสเลนัง
 • คลิกรับชม คลิกรับชม

  เวลา 13.20 – 14.30 น.
 • นำเสนองานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเทคโนโลยีไมโครเวฟ นวัตกรรมการอบแห้งประสิทธิภาพสูง
  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร”
 • การแสดงชุด “นาฏยางามล้ำ เลอค่าแห่งทักษิณานคร”
 • นำเสนองานวิจัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เรื่อง “ระบบสถานีโทรมาตรเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้า
  แบบเวลาจริง ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต”
 • นำเสนองานวิจัย ด้านยางพารา เรื่อง "ต้นแบบการผลิตน้ำยางข้นจากกระบวนการครีมมิ่ง
  ในระดับอุตสาหกรรม"
 • คลิกรับชม คลิกรับชม
  เวลา 15.00 – 16.30 น.
 • พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการ STSP Innovation Awards 2015
 • พิธีมอบรางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 • พิธีมอบรางวัลการแข่งขันการประกวดเครื่องบินปีกหมุน 4 ใบพัด
  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
 • คลิกรับชม คลิกรับชม#1
  คลิกรับชม#2
  วันที่ 28 มีนาคม 2558 (ห้อง Convention Hall)
  เวลา 09.30 – 11.00 น.
 • นำเสนองานวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยแผนการบริหารและการจัดการเพื่อพัฒนาชุมชน
  คลองแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว วิถีพุทธที่ยั่งยืน”
 • การแสดงรำโทนรำวง
 • นำเสนองานวิจัย ด้านการท่องเที่ยว เรื่อง การพัฒนาต้นแบบสปามุสลิมชุมชนสู่สปา ฮาลาล:
  กลุ่มชุมชนสปามุสลิมบางคณฑี จังหวัดภูเก็ต
 • การแสดงชุด PSU Dancing Club
 • นำเสนองานวิจัย ด้านพหุวัฒนธรรม เรื่อง การสังเคราะห์งานวิจัยด้านพหุวัฒนธรรมศึกษา
  ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
 • คลิกรับชม คลิกรับชม
  เวลา 12.45 – 13.30 น.
 • พิธีปิดงาน
 • พิธีลงนามอนุญาตใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยรัฐร่วมเอกชน
 • การแสดงปิดงาน ชุด อภิวันผู้อภิวัตน์
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล) กล่าวขอบคุณเจ้าภาพร่วมจัดงาน
 • คลิกรับชม คลิกรับชม