หน้าหลัก | คู่มือ... | รายการถ่ายทอด | รับชมย้อนหลัง | ติดต่อเรา |รับชมย้อนหลัง
"ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559"
วันที่ 08 กรกฏาคม 2559 เวลา 09:30 -13:30 น. ณ ห้องประชุมทองจันทร์ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
คลิกเพื่อรับชม

---------------------------------------------------------------------------------
รับชมย้อนหลัง
"Blue Ribbon Talk ครั้งที่ 3"
วันที่ 07 กรกฏาคม 2559 เวลา 14:30 -16:30 น. ณ ห้อง ประชุม เกษม ลิ่มวงศ์ อาคารเรียนรวม คณะแพทย์ศาสตร์
รับชมผ่านเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยฯ คลิก VidyoWebCast
รับชมผ่านเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยฯ คลิก YouTube

---------------------------------------------------------------------------------